Skrupulatnie czytaj umowy z ubezpieczycielami

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta jednoznacznie stwierdził, że polskie umowy ubezpieczeń komunikacyjnych są nieprzejrzyste oraz napisane niezrozumiałym językiem. Przede wszystkim zmiany wymaga praktyka dotycząca tego sektora – dotyczy ona zarówno firm ubezpieczeniowych, które stosują skomplikowane procedury przy wypłacie odszkodowań oraz nieprawidłowe wzorce umów, jak i konsumentów niedokonujących szczegółowej analizy zawartych tam warunków.

Co do ubezpieczeń klient nie ma może negocjować treści kontraktu. Jego rola sprowadza się wyłącznie do zaakceptowania umowy bądź jej odrzucenia. Stąd też bierze się niebezpieczeństwo narzucenia mu przez firmę ubezpieczeniową postanowień, które nie są do końca korzystne dla niego.

UOKiK

Przeciwdziałaniu takim praktykom służy przysługująca prezesowi UOKiK możliwość ustalenia, czy wzorce umowy nie naruszają praw konsumentów jako słabszej strony kontraktu. Podobne praktyki są coraz częściej stosowane- zwłaszcza w sytuacji, gdy na rynku aż roi się od ubezpieczycieli. Ubezpieczenia majątkowe czy mienia możliwe są do zawarcia w każdym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Z racji faktu, że zasady ubezpieczenia samochodu oc – odpowiedzialności cywilnej określane są w ustawie nie zależą one od zakładów ubezpieczeniowych.

W tym przypadku mogą konkurować ze sobą wyłącznie wysokością składki. Przede wszystkim zbadano prawidłowość umów ubezpieczenia autocasco. W wielu z nich znajdują się rozwiązania, które mogą naruszać interesy konsumentów.

Wysokie koszty manipulacyjne

Powiązane są one z niejasnym sformułowaniem i używaniem niezrozumiałego języka, wysokich kosztów manipulacyjnych pobieranych przy wypowiedzeniu umowy, uzależnieniu wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości od spełnienia przez konsumenta szeregu nieuzasadnionych i nie do końca precyzyjnie określonych powinności czy też odmowa wypłaty odszkodowania w przypadku niedostarczenia kompletu kluczyków lub też dokumentów.  Ubezpieczenie auta tak samo jak ubezpieczenie mienia bądź ubezpieczenie motocyklu wymaga dokładnego zapoznania się z umową zawieraną z ubezpieczycielem.

Znaczenie ma również skrupulatne przejrzenie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Znajdować się tam będą wszystkie potrzebne informacje, które pozwolą określić zakres ochrony oraz definicję pojęć. Im jest ona szersza, tym lepiej. Pod tym kątem warto przede wszystkim przeglądać umowy z jakimi mamy do czynienia. Pomocne okazuje się również skorzystanie z konsultacji z doradcą finansowym, który podobnymi sprawami zajmuje się na co dzień.

Dodaj komentarz